f.a-1-cba-1-examinations-August-2023-syllabus

 f.a-1-cba-1-examinations-August-2023-syllabus-TIME TABLE-BLUE PRINT 

FA1 /CBA-1సమాచారం. F.A-1 EXAMS TIME TABLE 2023-24

CBA1 Schedule for Primary classes (1 to 5)

This blueprint aims to ensure that the assessment aligns with the curriculum, focuses on grade-specifc skills, and provides a balanced mix of MCQs and FRs

Grade

Number of MCQs

Number of FRs

Total Marks

Total Duration

All Grades

10

5

20

1 hour

 1 నుండి 8 తరగతులు*

F.A-1/CBA-1 EXAMS 2023-24 MODEL PAPERS CLICK HERE

15 మార్కులు వరకు ఆబ్జెక్టివ్ టైపులో ఉండను. దీనికి ఆన్సర్లు ఓ.ఎం.ఆర్. షీట్ లో పూర్తి చేయవలసి ఉంటుంది. 

మిగిలిన 5 మార్కులకు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వబడును.

9 మరియు 10 తరగతులకు*

9 మరియు 10 తరగతులకు పాత పద్ధతిలో అనగా గత సంవత్సరం (2022-2023)లో ఇచ్చిన విధంగా ఉండును.

 5 మార్కులకు 5 మల్టిపుల్ ఛాయిస్ క్వశ్చన్స్ (5X1=5M)

 5 మార్కులకు 5 ఖాళీలను పూరింపుము(5X1=5M)

 6 మార్కులకు మూడు లఘు రూప ప్రశ్నలు ఇవ్వబడును(3X2=6M)

 4 మార్కులకు ఒక వ్యాస రూప ప్రశ్న ఇవ్వబడును. దీనిలో అంతర్గత ఎంపిక కలదు (4X1=4M)

TELUGU SYLLABUS

1వ తరగతి

బాలగేయాలు, అమ్మ చిత్రం, అక్షర గేయాలు, వర్ణమాల, అక్షర పరిచయం, చిత్రాలు, ఆడుకుoదాo, వర్ణమాల ఆట

2వ తరగతి
సoసిద్దత, (1వ వారo & 2వ వారo) అభినయ గేయాలు, 
సoసిద్దత (3వ వారo నుండి 6వ వార o వరకు) అభినయ గేయాలు.
3వ తరగతి
తెలుగు తల్లి (సoసిద్దతా పాఠo) 
పాఠ్య పుస్తకం లోని పాఠాలకు అనుబంధం గా సాధన పుస్తకం లోని అభ్యాసాలు,
మర్యాద చేద్దాం (సoసిద్దతా పాఠo) పాఠ్యపుస్తకo లోని పాఠాలకు అనుబంధంగా సాధన, పుస్తకం లోని అభ్యాసాలు.
4వ తరగతి
గాoధి మహాత్ముడు (సiసిద్దతా పాఠo) 
పాఠ్యపుస్తకo లోని పాఠాలకు అనుబంధంగా సాధన పుస్తకం లోని అభ్యాసాలు గోపాల్ తెలివి (సoసిద్దతా పాఠo) 
5వ తరగతి  ఏ దేశనేగినా (సoసిద్దతా పాఠo) పాఠ్యపుస్తకo లోని పాఠాలకు అనుబంధంగా సాధన పుస్తకం లోని అభ్యాసాలు సాయం (సoసిద్దతా పాఠo) 
6వ తరగతి : అమ్మ ఒడి, తృప్తి
7 వ తరగతి : అక్షరం, మాయా కoబళి,
8వ తరగతి: ఆంధ్ర వైభవం, మాతృభూమి, శతక సౌరభo
9వ తరగతి : ధర్మ బోధ, చైతన్యం, ఇల్లలకగానే, 
10వ తరగతి : మాతృ భావన, జానపదుని జాబు, వెన్నెల

HINDI SYLLABUS

6TH CLASS : सɄȠता, बाįरश

7TH CLASS : सɄȠता, ǒान हम को दीिजए, होिशयार कौआ - िचũ कथा 

8TH CLASS : सुबह, तेनालीराम की चतुराई, ŵीहįरकोटा

9TH CLASS : दुः ख का अिधकार, िगʟू (उपवाचक), पद, एवरेː : मेरी िशखर याũा

10TH CLASS : बरसतेबादल, शांित की राह मŐ(उपवाचक), ईदगाह , हम भारतवासी

ENGLISH SYLLABUS

1st CLASS 

1.1 I am Special: Rhyming words, Talking about self in English using the structure, “I am…”, Introducing oneself “I am…,” “I live in...”.

2nd CLASS 

1A. Welcome to School: Greeting each other, Vowel sound & Consonant Sound, Using a/an before nouns, Rearranging the letters of the words, Rhyming words.

3rd CLASS

Tenali Rama And The Thieves: Opposite Words, Proper Nouns & Common Nouns, Punctuation (Using Capital Letter), Rhyming Words.

4th CLASS 

Three Butterflies: Singular - Plural, Material Nouns, Punctuation, Making request using 'can' and 'may'.

5th CLASS

Mallika Goes to School!: Compound Words, Collective Noun, Simple Present Tense, Apostrophe, Don't/Doesn't, Preparation of a Poster, Writing a leave letter, Reading Comprehension.

6th CLASS

Unit 1 Who Did Patrick’s Homework? ... & A House, A Home (Poem)
Unit 2 - How The Dog Found Himself a New Master!....The Kite (Poem) , Grammar: Collective Nouns

7th CLASS

Unit 1 - Three Questions.... & The Squirrel (Poem)....
Unit 2 - A Gift of Chappals... & The Rebel (Poem)
Grammar : 'If Clause' & Combine Sentences using Subordinate Conjunctions

8th CLASS

Unit 1 - The Best Christmas Present in the World ...& The Ant and the Cricket (Poem)...
Unit 2 - The Tsunami ....&Geography Lesson (Poem)
 Grammar : simple past - Past Perfect, Order of Adjectives, Noun Phrase, Voice

9th CLASS

Unit 1 - The Fun They Had... & The Road Not Taken (Poem)...
Unit 2 - The Sound of Music.... & I. EVELYN GLENNIE: II. BISMILLAH KHAN... & Wind (Poem)
Grammar : Adverbs, The Use of 'Unless' 'If'

10th CLASS

Unit 1 - Personality Development : A. Attitude is Altitude B. Every Success Story Is also a Story of Great Failures
Unit 1 - Personality Development : C. I will Do it. Unit 2 - Wit and Humour :
A. The Dear Departed (Part I) Defining and Non-defining Relative Clauses

MATHS SYLLABUS

1ST CLASS

School Readines: pre mathematical concepts (Big Small, Biggest Smallest, Top - Bottom, Inside - Out side)
(Near - Far, Rolling - Sliding, Above - Below, Shapes, 3-d Shapes, Before Between -After)

2ND CLASS

Class Readines
(Class - 1 syllubus - Numbers, Before, After, Between, Tens and ones, Place value, Addition, Subtraction, Word problems, Measurements, Money, Shapes.)

Shall we count( place value, comparision of numbers page no:9 English medium textbook)

3RD CLASS : Let’s Recall

4TH CLASS : Let’s Recall

5TH CLASS : Let’s Recall

6TH CLASS: Knowing our numbers,  whole numbers

7TH CLASS : Integers, fractions and decimals

8TH CLASS : Rational numbers,  Linear equations in one variable

9TH CLASS : Number system, Polynomials

10TH CLASS : Real numbers Sets Probability, Statistics

ENVIRONMENTAL SCIENCE (EVS)

3RD CLASS : Happy Family, Plants around us

4TH CLASS : Family, Green World

5TH CLASS : Migration of people, Climate Change

GENERAL SCIENCE:

6TH CLASS : Components of food, Sorting materials into groups

7TH CLASS : Nutrition in plants, Nutrition in animals, Heat

PHYSICAL SCIENCE 

8TH CLASS : Force and Pressure, Friction.

9TH CLASS : Matter in our surroundings, Is matter around us pure?

10TH CLASS : Heat, Acids bases and salts, Reflection of light at plane surfaces. 

BIOLOGICAL SCIENCE

8TH CLASS : Microorganisms - Friend and foe

9TH CLASS : The functional unit of life

10TH CLASS : Nutrition, Respiration

SOCIAL STUDIES 

6TH CLASS : Our Earth in the Solar System Globe - Model of the Earth Maps 

7TH CLASS : The Universe and the Earth, Forests Learning Through Maps 

8TH CLASS : Resources, How, When and Where Land, Soil, Water, Natural, Vegetation and Wildlife From Trade to Territory - The Company Establishes Power The Indian Constitution

9TH CLASS : 1.India -Size and Location,  2.The French Revolution
3.what is Democracy? Why Democracy?,  4.The story of village Palampur

10TH CLASS : India - Relief Features, The World Between Wars (Part -1)
Ideas of Development , The World Between Wars (Part 2)

F.A-1 & CBA-1 EXAMS 2023 PROCEEDINGS AP CSE CLICK HERE

F.A-1 & CBA-1 EXAMS 2023 SCHEDULE CLICK HERE

F.A-1 & CBA-1 EXAMS 2023 SYLLABUS FOR ALL CLASSES CLICK HERE

F.A-1/CBA-1 EXAMINATIONS SYLLABUS PDF