Desabhakthi-geyalu-lyrics

 Desabhakthi-geyalu-lyrics

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం, రిపబ్లిక్ దినోత్సవం నకు ఉపయోగపడు దేశభక్తి గీతాలు.

దేశభక్తి గేయాలు pdf పేజీలో CLICK HERE

దేశభక్తి గేయాలి pdf CLICK HERE

"ఏ దేశమేగినా" గేయం CLICK HERE

"పాడవోయి భారతీయుడా" గేయం CLICK HERE

"భారతమాతకు జేజేలు" గేయం CLICK HERE

"గాoధీ పుట్టిన దేశం" గేయం CLICK HERE

"హిమాలయo లో" దేశభక్తి గేయం  CLICK HERE

"భారతదేశం" గేయం CLICK HERE

మా తెలుగు తల్లికి" దేశభక్తి గేయం CLICK HERE

"తేనెల తేటల" దేశభక్తి గేయం CLICK HERE

దేశమును ప్రేమిoచుమన్నా" దేశభక్తి గేయం CLICK HERE

శ్రీలు పొoగిన" దేశభక్తి గేయం CLICK HERE

"విశాల విశ్వo" దేశభక్తి గేయం CLICK HERE

"జయ జయ ప్రియ భారత" దేశభక్తి గేయం CLICK HERE

"బాలలము మేము" దేశభక్తి గేయం CLICK HERE